cynllunio

Yn bum milltir tua’r gogledd o ddinas Abertawe, mae Parc Felindre, amgylchedd o safon ar gyfer busnes, yn un o’r cyfleoedd datblygu mwyaf yn ne Cymru.

nodweddion y safle

Mae Parc Felindre yn ymestyn i 43 hectar (106 erw) i gyd. O hyn, mae hyd at 16 hectar (39.5 erw) o dir cyflogaeth ar gael mewn 12 llain wedi'u gasanaethu'n llawn sy’n amrywio o ran maint o 0.5 i 2 hectar (1.2 i 4.9 erw). Mae gan Barc Felindre fynediad uniongyrchol o Gyffordd 46 yr M4 a chaiff ei wasanaethu gan ffordd fynediad gylchol – i’w henwi’n Ffordd Parc Felindre.

Wedi’i dirlunio i safon uchel, mae digon le parcio’n gysylltiedig â phob llain. Mae lleiniau ar gael ar unwaith. Mae’r safle’n hyblyg – yn ddelfrydol ar gyfer busnesau sy'n ehangu a mewnfuddsoddiad mawr.

Parc Felindre

cefndir

Ac yntau wedi’i ddatgomisiynu ym 1989, mae hen waith tunplat Felindre wedi’i ddatblygu fel Parc Busnes Strategol trwy fenter ar y cyd rhwng Cyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru. Mae’r safle maes glas cyfagos yn cael ei hyrwyddo trwy’r Cynllun Datblygu Lleol sy'n dod i'r amlwg ar gyfer pentref ag amwynderau cysylltiedig.

Clip Right

hanes cynllunio

Mae gan Barc Felindre ganiatâd cynllunio ar gyfer defnyddiau B1 a B2 ar gyfer diwydiannau sy’n dod i’r amlwg megis gweithgynhyrchu uwch-dechnoleg a gwasanaethau lefel uchel a defnyddiau atodol lle maent yn ategol, ynghyd â lle parcio, a chyfanswm yr arwynebedd llawr yw 80,065 m. sg. (862,000 tr. sg.) ar 43 ha (106 erw) gros.

Parc Felindre

heddiw

Mae gan Barc Felindre y potensial i fod yn ganolfan ar gyfer rhwydweithio a chyfnewid gwybodaeth yn ne Cymru ar gyfer diwydiannau sy’n dod i’r amlwg a sectorau arbenigol megis ymchwil a dylunio, gwyddorau bywyd, peirianneg uwch a TGCh yng Nghymru a’r DU.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Dorian Wragg Heather Lawrence
bruton knowles agent logo all agen logo
Clip Right

“Mae’r trawsnewidiad yn y blynyddoedd diwethaf (Gwaith Tunplat Felindre) wedi bod yn anhygoel. Mae’n dangos yr hyn y gellir ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth agos â Llywodraeth Cymru ar gynllun ar gyfer gwella nid dim ond Abertawe, ond Dinas Ranbarth Bae Abertawe i gyd.”

Y Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Phrosiectau Mawr